Kategorie

Bezpieczne płatności

eCard - bezpieczne płatności, kupuj bez obaw

Regulamin sklepu toplistwy.pl

 REGULAMIN sklepu internetowego TopListwy
Najnowsza aktualizacja: 1 lipca 2019

 I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem TopListwy.pl, zwany dalej e-sklepem TopListwy.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-sklepie TopListwy jest Midas Małgorzata Wesołowska z siedzibą w Kielcach 25-316, ul. Kościuszki 17/9 (zwany dalej: Sprzedawcą), Regon: 290712388, NIP: 657-138-52-78. kontakt@toplistwy.pl, telefon: (+48 41) 312 30 04, faks: (+48 41) 346 80 01 (opłata naliczana zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba dokonująca połączenia). Działalność ujawniona jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
 3. Kupujący może składać reklamację na adres MIDAS, ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny k. Kielc lub na adres wskazany powyżej, zwrot towaru winien nastąpić na adres MIDAS, ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny k. Kielc.
 4. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie TopListwy towary w określonych cennikiem cenach i wg poniższych zasad.
 5. Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., pozycja 922) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze e-sklepu TopListwy oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.
 6. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów i w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

II. Zawarcie umowy (dokonywanie zakupów)

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu TopListwy.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.
 4. W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć zamówienie albo dokonać jednorazowej rejestracji użytkownika e-sklepu TopListwy. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych”, tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., pozycja 922 ". Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia, wysyła potwierdzenie otrzymania zamówienia.

 

III. Cena i warunki zapłaty

 1. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.
 2. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu  TopListwy oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie TopListwy 
 3. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłata, karty płatniczej, ePrzelewu albo za pobraniem.
 4. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. 
 5. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: 59 1240 1372 1111 0010 0126 7074  - prowadzony przez Bank Pekao S.A. I o/Kielce
 6. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN (koszty dostawy określa rozdział V regulaminu).
 7. Transakcja potwierdzana jest przesłaną na adres email Kupującego, w formie elektronicznej, e-fakturą.
 8. Faktura lub paragon w wersji papierowej przesyłana jest na życzenie Kupującego, złożonego poprzez email lub w uwagach do zamówienia.
 9. Sprzedawca nie żąda od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty.

IV. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia

 1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem, kartą płatniczą lub w systemie e-płatności Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie, w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
 2. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską. Dostawa na terenie Polski nastąpi nie później niż 5 dni od dnia otrzymania zapłaty w przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub w systemie e-płatności albo w terminie 5 dni od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
 3. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia –  miejsce spełnienia świadczenia.
 4. Przesyłka oklejona jest taśmą, która jest jednocześnie plombą, jej uszkodzenie jest równoznaczne z uszkodzeniem (naruszeniem) przesyłki.
 5. Kupujący ma prawo nie przyjąć uszkodzonej (naruszonej) przesyłki (odmowa przyjęcia). 

 V. Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.
 2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki oraz sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący.
 4. Koszt dostawy stanowi osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (e-faktura) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowił część całkowitej wartości zamówienia.
 5. Koszt dostawy poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-sklepu TopListwy.

 VI. Reklamacje

 1. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017r. Dz.U. z 2017r. poz. 683).
 2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu TopListwy w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony e-sklepu TopListwy. Wypełnia jego wszystkie pola, a następnie odsyła zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć także reklamację w formie pisemnej lub e-mail.
 4. Zwrot towaru: Kupujący może odesłać towar do Sprzedawcy. Adres wysyłki: „Midas”, ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny, albo uzgodnić termin zwrotu ze Sprzedawcą, który za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego.
 5. W każdym przypadku Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób chroniący przed uszkodzeniem.
 6. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata.
 7. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Wymiary produktów podane w e-sklepie TopListwy mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych.
 9. Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają:

1) w terminie określonym kartą gwarancyjną w przypadku, gdy taka karta została dostarczona wraz z towarem - informacje o czasie trwania gwarancji oraz link do dokumentu lub do podstrony, na której znajdują się informacje odnośnie treści gwarancji zamieszczonej w karcie produktu na stronie sklepu.  

2) w przypadku rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy

3) uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy konsumentowi albo wskazanemu przez Konsumenta przewoźnikowi.

 1. Sprzedawca dostarcza rzeczy bez wad.

 

VII. Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. W przypadku, gdy Konsument chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu TopListwy w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru. 
 2. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: „Midas”, ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny.
 3. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 4. Zgodnie i na warunkach określonych Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tj z dn. 9 marca 2017r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Konsument może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14  (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez e-sklep TopListwy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 7. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu dni) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. (W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata).
 9. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 11. Opłatę za zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale pokrywa Konsument.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 13. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15. Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: „Midas”, ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny.

 

VIII. Poufność danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach e-sklepu TopListwy.   

 

IX. Prawo własności intelektualnej

Cała zawartość stron internetowych e-sklepu TopListwy  (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

 

X. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKOW PORTALU:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego toplistwy.pl jest firma MIDAS z siedzibą w Kielcach, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 17/9, REGON: 290712388 , NIP: 6571385278. Dane kontaktowe Firmy: tel. +41 312 30 00, adres e-mail: office@midas.pl

2. W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@midas.pl

3. Firma MIDAS przetwarza dane osobowe w celach:
(1) Świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie toplistwy.pl, za pośrednictwem strony internetowej www.toplistwy.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2) Sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3) Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(4) Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(5) Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą MIDAS.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów marketingowych– przez okres lat 10, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:
(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy w celu obsługi sklepu toplistwy.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI. Postanowienia końcowe

Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu TopListwy w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych. 
Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) .
Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym. 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524 / 2013 z dn. 21.05.2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006 / 2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informuje się, że punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozasądowym rozstrzygnięciem sporów (postępowanie w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów – postępowanie ADR) - w zakresie objętym wskazanym Rozporządzeniem – platforma ODR – mieści się pod adresem www.ec.europa.eu/consumer/odr. 
Rozporządzenie ma zastosowanie do alternatywnego rozstrzygania sporów w zakresie wynikającym z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, o ile obydwie strony posiadają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie UE.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas („Midas”, ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny, Bezpłatny fax: +48 800 530 994, tel: +48 413 123 004, kontakt@toplistwy.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Sprzedający nie zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  

ZAŁĄCZNIK Nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - pobierz